Normativa

Home Normativa

AUDITORIA

 

Quines societats tenen l’obligació de presentar els seus comptes anuals auditats?

 

La legislació mercantil vigent obliga a nomenar un Auditor de Comptes i a dipositar els seus Comptes Anuals al Registre Mercantil, juntament amb el corresponent Informe d’Auditoria, a aquelles societats que superin, durant dos exercicis consecutius, 2 dels 3 requisits següents, havent d’auditar el segon exercici que es compleixi:

PARÀMETRES A COMPLIR

2.850.000€

Import total actiu

5.700.000€

Import xifra de negoci

50 TREBALLADORS

Mitjana de treballadors

ALTRES MOTIUS D’AUDITORIA OBLIGATÒRIA

  • Que emetin valors admesos a negociació en mercats secundaris oficials de valors o sistemes multilaterals de negociació.
  • Que emetin obligacions en oferta pública.
  • Que es dediquin de manera habitual a la intermediació financera.
  • Que tinguin per objecte social qualsevol activitat subjecta al Text Refós de la Llei d’Ordenació i Supervisió de les assegurances privades.

  • Que rebin subvencions i/o ajudes amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques o a fons de la Unió Europea, per un import total acumulat superior a 600 mil euros.
  • Que durant un exercici econòmic haguessin celebrat contractes amb el sector públic per un import total acumulat superior a 600.000, i aquest representi més del 50% de l’import net de la seva xifra anual de negocis.

També hauran d’auditar-se aquelles societats en les quals es produeixi nomenament d’auditor per part del Jutjat o del Registrador Mercantil, normalment en aquells casos en què els socis / accionistes que representen, almenys, el cinc per cent del capital social sol·liciten del registrador mercantil del domicili social que, amb càrrec a la societat, nomeni un auditor de comptes perquè efectuï la revisió dels comptes anuals d’un determinat exercici sempre que no haguessin transcorregut tres mesos a comptar des de la data de tancament de l’esmentat exercici.

CONSOLIDACIÓ

 

Quines societats tenen obligació de formular i auditar comptes anuals consolidats?

Conforme a l’article 42 del Codi de Comerç, existeix grup quan una societat “ostenti o pugui ostentar, directa o indirectament, el control d’altra o altres”. En el Pla General de Comptabilitat (NRV 19ª) es defineix control com “el poder de dirigir les polítiques financera i d’explotació d’un negoci amb la finalitat d’obtenir beneficis econòmics de les seves activitats”.

La obligació de consolidar  es regeix per uns límits i condicions, pel que el Reial Decret, 1159/2010, de 17 de setembre, regula que:

Una societat estarà obligada a formular comptes anuals consolidats si a data de tancament de dos exercicis consecutius sobrepassa dos dels límits següents disposats a l’article 258 de la Llei de Societats de Capital:

11.400.000€

Import total actiu

22.800.000€

Import xifra de negoci

250 TREBALLADORS

Mitjana de treballadors