Serveis

Home Serveis

AUDITORIA

 

És el procés pel que un auditor independent revisa els comptes anuals o uns estats financers amb la finalitat d’emetre una opinió sobre si aquests documents expressen la imatge fidel de patrimoni, de la situació financera i dels resultats d’una societat, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera que resulti d’aplicació.

IMG-20200925-WA0004
 • Auditories de comptes anuals obligatòries.
 • Auditories de comptes anuals voluntàries.
 • Auditories d’Estats Financers intermedis
 • Auditories i revisions de Reporting Packages (per filials de multinacionals).
 • Auditories de compra (Due Diligence).
 • Auditories de comptes anuals consolidats de grups mercantils (obligatòries i voluntàries).
 • Auditories de Balanç (requerides per determinades operacions mercantils).
 • Auditories requerides per la normativa mercantil (ampliacions i reduccions de capital, aportacions no dineràries, expert independent…).
 • Informes especials o revisió de balanços a una data concreta.

ALTRES SERVEIS COMPTABLES

 

Serveis que garanteixin la qualitat d’Estats Financers, declaracions oficials, subvencions i altres transaccions econòmiques…

 • Informes de Revisió Limitada (en compliment NITR 2400 i 2410).
 • Informes de revisió del compliment dels compromisos amb els Sistemes Integrats de Gestió de Residus (ECOEMBES – SIGRE).
 • Informes de Justificació de despeses de determinades subvencions per organismes oficials com CDTI, ACCIÓ, MINER, COFIDES, ENISA…
 • Informes de Procediments Acordats.
 • Informes sobre la revisió del control intern i de gestió de les societats mercantils.
 • Revisions i verificacions de fets concrets.
 • Informes de valoració d’accions / societats.
IMG-20200925-WA0006

INFORMES I DICTAMENS PERICIALS / FORENSIC

 

Serveis vinculats a procediments judicials/laborals

 • Informes pericials per presentació en procediments judicials (valoracions de danys, contra informes pericials, informes per ERTO/EROS, Justificació de pèrdues…)

ALTRES SERVEIS COMPTABLES

 

Serveis prestats de manera telemàtica o presencial

Àrea de Comptabilitat

 • Supervisió comptable anual o periòdica.
 • Elaboració d’Estats Financers (Comptes Anuals i Estats Financers adaptats, nacionals i internacionals).
 • Elaboració de Consolidacions i de Comptes Anuals Consolidats.

Àrea de Gestió

 • Elaboració d’Informació de gestió.
 • Disseny i control del quadre de comandament.
 • Gestió d’àrees específiques (Actius fixes, Tresoreria, comptes a cobrar, comptes a pagar…)
 • Desenvolupament d’anàlisis financers i pressupostaris i plans de viabilitat.
IMG-20200925-WA0003